MUZEUM HISTORII SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
RADCÓW PRAWNYCH

SZTANDAR

3 marca 2007 roku Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła  uchwałą sztandar Krajowej Izby Radców Prawnych. Była to uchwała deklaratoryjna zlecająca Prezydium KRRP przygotowanie projektu sztandaru, który to projekt miała jeszcze zaakceptować KRRP. Postanowiono, że sztandar gotowy będzie na uroczystości 25 - lecia samorządu radcowskiego.

W pierwszym sztandarze KIRP odwołano się do czterech symboli samorządowych:

1.                 barwy radcowskiej - ciemnoniebieskiej,

2.                 wizerunku Orła w koronie (na stronie lewej płatów sztandaru),

3.                 dewizy KIRP " WOLNOŚĆ POD OPIEKĄ PRAWA ",

4.                 logotypu samorządowego (na stronie prawej płatów sztandaru).

Za barwę radcowską uznawana jest barwa wypustki znajdującej się przy naszej todze. Wizerunek orła znajdujący się na sztandarze jest wykreowany według nieustalonego wzoru.

Dewiza samorządowa " WOLNOŚĆ POD OPIEKĄ PRAWA jest charakterystyczna dla haseł, dewiz, zawołań, które wyrażają pewne postawy, intencje i deklaracje wierności wartościom. W formule "wolność pod opieką prawa" użyte są dwa wyrazy, odwołujące się do dwu wartości: prawa i wolności, które są uznawane przez większość za podstawowe dla funkcjonowania społeczeństwa i które powinny wyznaczać ramy postępowania obywateli. Oba wyrazy charakteryzują się wysokim stopniem pozytywnych konotacji i są chętnie przywoływane w publicznych wypowiedziach o charakterze deklaracji, takich jak między innymi hasła. Ich używanie ma trwały potencjał perswazyjny, choć są wieloznaczne, a ich znaczenia są rozmyte. Wyrażają różne treści: wolnośćbywa "od czegoś" i "do czegoś"; prawow polszczyźnie, jak w mało którym języku, łączy znaczenia lexi ius.Hasło "wolność pod opieką prawa” oddaje istotę demokracji. Na poziomie odwoływania się do konotacji umożliwia i sugeruje bezpieczeństwo i obowiązywanie pożądanych i społecznie akceptowanych norm - przy jednoczesnym uznaniu nie tylko praw ograniczających obywateli, obowiązanych do postępowania zgodnie z prawem, ale też praw obywatelskich, "prawa do określonych dóbr". Rzeczownik prawowystępuje tu jako oznaczenie stymulatora zachowań, ale też jako oznaczenie zakresu możliwości.

Znakiem identyfikacyjnym radców prawnych, ustalonym uchwałą KRRP z dnia 22 czerwca 1995 roku w sprawie wzoru znaku identyfikacyjnego radców prawnych / logo, jest pozłocisty rysunek koła z wpisanym w niego równobocznym trójkątem o uwypuklonych wszystkich bokach. W trójkąt wpisany jest znak paragrafu, a pod trójkątem skrót nazwy samorządu krajowego "K.I.R.P.". (uchwała ta została zastąpiona  uchwałą KRRP z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo i fagi Krajowej Izby Radców Prawnych).

Stworzenie samego sztandaru wymagało również określenia zasad jego używania. Określono je uchwałą Prezydium KRRP z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie używania i przechowywania sztandaru KIRP. W samej uchwale podkreślono, że sztandar "stanowi symbol istnienia i tożsamości zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego" oraz że "integruje członków KIRP wokół wartości zawodu i jego tradycji".

Z uchwały wynika m. in., że kustoszem sztandaru jest każdoczesny Prezes KRRP. On też decyduje o przypadkach kiedy można wystąpić ze sztandarem. Sztandar może być używany nie tylko w trakcie ważnych uroczystości samorządowych i państwowych o charakterze centralnym ale również w uroczystościach, które odbywają się w poszczególnych izbach.

Warto wiedzieć, że sztandar występuje podczas uroczystości zawsze w asyście pocztu sztandarowego, którego członkami mogą być tylko "szczególnie godni radcowie lub aplikanci radcowscy". Uczestnictwo w poczcie jako przejaw uhonorowania członka pocztu odnotowywany jest w jego aktach osobowych.

Sztandar przechowywany jest "pod zamknięciem" w siedzibie KRRP, a za jego właściwe przechowywanie i utrzymanie odpowiada Sekretarz KRRR.

Galeria SZTANDAR